Proiecte supuse consultării AOR

2023

 • -

 • -

2011

2010

 • Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

 • Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

 • Proiectul de Ordin al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase.

 • Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind mecanismul de stimulare a personalului din administraţia publică centrală, a instituţiilor publice din subordinea acestora şi din administraţia publică locală care face parte din echipele de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile.

 • Proiectul de hotărâre a Guvernului privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţi de construire şi desfiinţare.

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010.

 • Proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste in principal corelarea dispozitiilor legale din domeniul de activitate specific.

 • Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

 • Propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social.

 • Propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 • Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, care urmează a fi promovat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

 • Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice privind stabilirea modelului-cadru al acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind sistemul sanitar.

 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic.

 • Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

 • Proiectele de legi pentru modificarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor.

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

 • Proiectul de lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional – activitatea lucrătorilor zilieri.

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

 • Propunerea legislativă pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor.

 • Propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal.

 • Propunerea legislativă privind împărțirea administrativ-teritorială a României.

 • Proiectul Regulamentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru debirocratizarea administratiei publice, cresterea transparentei si eficientei in relatia cu cetăteanul, reducerea cheltuielilor operationale si reducerea taxelor fiscale, elaborat de către Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale.

 • Punct de vedere referitor la Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie.

 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO

 • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.

 • ORDINUL privind aprobarea Regulamentului cadru pentru amplasarea mijloacelor de publicitate în municipii şi oraşe

 • ORDINUL pentru aprobarea Metodologiei de Informare şi consultare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

 • ORDONANŢA privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit.

 • Proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, cartea de alegător, precum şi privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, şi pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă.

 • HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora.

 • Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului.

 • Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi.

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial - UNESCO.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • Propunerea legislativă pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

 • Proiectul Ordonanței de Urgentă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare.

 • Proiectul Hotarârii Guvernului privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011.

 • Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea dispozitiilor Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

 • Propunerea legislativă privind producerea energiei electrice si termice în cogenerare.

 • Proiectul de hotarare a Guvernului privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010/2011.

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

 • LEGE privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor ocupate de acestea din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

 • Legea privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de constructia infrastructurii de transport.

 • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 August 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Proiectul Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere.

 • Propunerea legislativă pentru completarea art. 15 si art. 16 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale.

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti.

 • Lege pentru completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.

 • Tabel comparativ intre textul Legii nr. 95/2006 si al OUG Nr. 162/2008 si textul propus pentru modificare si completare in vederea transferului spitalelor publice la autoritatile administratiei publice locale.

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 • Propunerea legislativă intitulată ,,Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale”.

 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate.

 • Propunerea legislativă intitulată ,,Lege pentru modificarea art. 13 alin.(3) lit.a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale”.

 • Lege cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare.

 • Propunerea legislativa privind organizarea activitatii de lobby.

 • Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de persoane.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.

 • Propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale”.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1995 – Legea învătământului.

 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

 • Propunerea legislativă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

 • Proiectul Legii educatiei nationale.

 • Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor.

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010 – 2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a-2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea art. 51 al Legii nr. 422/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 • Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

 • Proiectul Legii Poliţiei Locale - extras.

 • Propunere legislativă pentru modificare si completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitătilor.

 • Propunere legislativă pentru completarea art. 35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006.

 • Propunere legislativă privind autorizarea activitătilor economice si sociale.

 • Hotarare pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

 • Hotarare pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local clasate, alimentarea cu apă precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate şi în unităţile administrativ - teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional.

 • Hotarare privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.

 • ORDIN privind aprobarea “Programului de acţiuni pe anul 2010 privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public”.

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006.

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997.

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996.

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism.

 • Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 6/2007 privind aprobarea OUG nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 • Propunere legislativă pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.

 • Propunere legislativă privind parteneriatele încheiate între sectorul public si privat.

 • Propunere legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale, Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare”, transmisă Ministerului Administrației si Internelor de către Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

 • Propunere legislativă privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog în perioada 2010-2012, elaborat de către Inspectoratul General al Politiei Române.

 • Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672 din 24 decembrie 2002 privind auditul public intern, cu completările şi modificările ulterioare.

 • Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru reglementarea unor masuri in domeniul descentralizarii sistemului sanitar.

 • Proiectul de Ordonanţă a Guvernului privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale, elaborat de Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de iniţiator, şi transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor, iniţiat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 • Proiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea alocatiei pentru nasterea copilului.

 • Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice din România, iniţiat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 • Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi a speciilor strict protejate prevăzute în anexele 4A şi 4 B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.

 • Proiectul de Lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

 • Proiectul de Lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

 • Propunerea legislativă privind completarea art.8 al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Asociația Orașelor din România

© 2023 All rights reserved. Created by Igna.ro